about us

About Us

Chúng tôi thành lập công ty không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lợi nhuận mà còn hướng đến mục đích cao cả hơn là góp phần vào sự phát triển của xã hội. Chính trực, tôn trọng, chất lượng, đoàn kết, sáng tạo là các nguyên tắc đạo đức cơ bản của chúng tôi. Các nguyên tắc này đã hình thành nên văn hóa của công ty và luôn được chúng tôi duy trì trong các hoạt động hằng ngày.

Terms of Use

Terms of Use

Để truy cập và sử dụng dịch vụ trên 989me.vn, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà 989me.vn liên kết, tích hợp bao gồm. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi 989me.vn

Privacy Policy

Privacy Policy

Qui định bảo mật của website 989me.vn do Phòng quản trị website trực thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Điện và Cơ khí 989 (sau đây viết tắt là 989 M&E) đưa ra nhằm giúp các thành viên hiểu được việc cung cấp thông tin cho 989 M&E và 989 M&E sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào. Khi sử dụng hoặc truy nhập 989me.vn, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Qui định bảo mật này.

989 MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD
Head Office: 5, 355/49/29 Alley, Xuan Dinh Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi Capital, Viet Nam.
Telephone: 024.3998 3663 - Email: info@989me.vn - Website: https://989me.vn
Social network permit No. 149/GP-BTTTT, granted by Ministry of Information and Communications
Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second