Privacy Policy

Privacy Policy
Privacy Policy
The privacy policy of 989me.vn is designed to help members understand how information is provided to 989 M & E and how 989 M & E will use that source of information. By using or accessing 989me.vn, you accept all terms of this Privacy Policy.
 
Logo

989 M&E Co.,Ltd

PHÒNG QUẢN TRỊ WEBSITE 989ME.VN

Hà Nội, Ngày 14-05-2017


QUI ĐỊNH BẢO MẬT
 
Qui định bảo mật của website 989me.vn do Phòng quản trị website 989me.vn trực thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Điện và Cơ khí 989 (sau đây viết tắt là 989 M&E) đưa ra nhằm giúp các thành viên hiểu được việc cung cấp thông tin cho 989 M&E989 M&E sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào. Khi sử dụng hoặc truy nhập website http://989me.vn/, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Qui định bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Qui định này, bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: support@989me.vn

Về 989 M&E và những thông tin mà thành viên cung cấp

Khi bạn đăng ký tài khoản thành viên, chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID), tên thành viên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính. Đây là các thông tin mà 989 M&E cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để 989 M&E liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên. Thành viên phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin này. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tập hợp các thông tin này được gọi là Hồ sơ cá nhân, mỗi thành viên 989me.vn có một Hồ sơ cá nhân riêng. Tuy nhiên 989 M&E chỉ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể xuất hiện trên website của 989 M&E.

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào?
Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ như Website bị hack... Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp 989me.vn hoạt động hiệu quả và để liên hệ với bạn về những giao dịch và các hoạt động khác của bạn trên Website. Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ bốn mục dưới đây:
1. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó.
2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ, phân tích dữ liệu. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác. 
3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo qui trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của pháp nhân sở hữu trang web 989me.vn hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng. 
4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu trang web 989me.vn, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. 
Lưu ý: Trong trường hợp bạn sử dụng website liên kết trên website của chúng tôi để truy cập, đề nghị bạn đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Sửa đổi thông tin

Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên 989me.vn là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng cách đăng nhập tài khoản, sau đó vào mục Tài khoản của tôi\ Thiết lập tài khoản. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Bảo mật

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên tài khoản, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho 989 M&E nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ để chúng tôi có biện pháp xử lý thích hợp.

Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên 989me.vn đều được bảo vệ. 989 M&E ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên 989 M&E không đảm bảo về tính bảo mật này, và 989 M&E không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Qui định bảo mật có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế, 989 M&E hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Cập nhật

Chúng tôi cập nhật Qui định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên trang web 989me.vn để thông báo Qui định mới. Các thay đổi dù nhỏ cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng của người dùng khác hay trái với những gì đã cam kết tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web http://989me.vn/vi/ trong vòng 30 ngày.
                                                                                                    

  Reader Comments

Hot Products
Sale Products
Best Sellers
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second