Ads Block Advertising information Description Permission to Post
Right Banner language: All, Size: 160 x 600px, Method: sequential
Kích thước: 160x600px     Dung lượng: < 200kB     Chia sẻ: 3    Giá: 200.000 Đ/tuần    Vị trí: Cột bên phải của các chuyên mục: Bài viết Diễn đàn cơ điện, Thăm dò ý kiến, Thành viên, Hỏi hay - Đáp đúng, Quảng cáo
No
Forum Banner 1 language: All, Size: 300 x 250px, Method: sequential
Kích thước: 300x250px     Dung lượng: < 100kB     Chia sẻ: 3    Giá: 100.000 Đ/tuần    Vị trí: Hiển thị trong chuyên mục Tư Vấn - Diễn đàn cơ điện
No
Hot Banner language: All, Size: 728 x 90px, Method: sequential
Kích thước: 720x90px     Dung lượng: < 100kB     Chia sẻ: 3    Giá: 200.000 Đ/tuần    Vị trí: Hiển thị dưới nội dung các tài liệu của chuyên mục Diễn đàn cơ điện
No
Feng shui Banner language: All, Size: 728 x 90px, Method: sequential
Kích thước: 720x90px     Dung lượng: < 100kB      Chia sẻ: 3    Giá: 100.000 Đ/tuần    Vị trí: Hiển thị trong nội dung các bài viết của chuyên mục Kiến thức phong thủy
No
Center Banner language: All, Size: 728 x 90px, Method: sequential Kích thước: 720x90px     Dung lượng: < 100kB      Chia sẻ: 3    Giá: 100.000 Đ/tuần    Vị trí: Hiển thị trong nội dung các bài viết của chuyên mục Hỏi hay - Đáp đúng No
Gold Banner 2 language: All, Size: 300 x 250px, Method: sequential Kích thước: 300x250px     Dung lượng: < 100kB     Chia sẻ: 3    Giá: 100.000 Đ/tuần    Vị trí: Hiển thị trong chuyên mục Kiến thức phong thủy No
Forum Banner 2 language: All, Size: 300 x 250px, Method: sequential
Kích thước: 300x250px     Dung lượng: < 100kB     Chia sẻ: 3    Giá: 100.000 Đ/tuần    Vị trí: Hiển thị trong chuyên mục Tư Vấn - Diễn đàn cơ điện
No
Diamond Banner language: All, Size: 160 x 600px, Method: sequential
Kích thước: 160x600px     Dung lượng: < 200kB     Chia sẻ: 3    Giá: 200.000 Đ/tuần    Vị trí: Cột bên phải của các chuyên mục Kiến thức phong thủy, Bình giảng sim, Sim phong thủy, Tìm kiếm sim
No
Gold Banner 1 language: All, Size: 300 x 250px, Method: sequential
Kích thước: 300x250px     Dung lượng: < 100kB     Chia sẻ: 3    Giá: 100.000 Đ/tuần    Vị trí: Hiển thị trong chuyên mục Kiến thức phong thủy
No
Text Link 1 language: English, Size: 50 x 50px, Method: sequential Hiển thị ở module Hỏi Hay- Đáp đúng, Tài khoản, Tư vấn No
Text Link 2 language: English, Size: 50 x 50px, Method: sequential Hiển thị ở module Bài viết và Tài liệu No
Famous Dictum language: English, Size: 50 x 50px, Method: sequential No
Classified Ads language: English, Size: 250 x 250px, Method: sequential No
Special Banner language: Tiếng Việt, Size: 728 x 90px, Method: sequential
Kích thước: 720x90px     Dung lượng: < 100kB     Chia sẻ: 3    Giá: 100.000 Đ/tuần    Vị trí: Hiển thị trong nội dung các bài viết của chuyên mục Diễn đàn cơ điện
No
Châm ngôn hay language: Tiếng Việt, Size: 50 x 50px, Method: sequential No
Thông tin doanh nghiệp language: Tiếng Việt, Size: 250 x 250px, Method: sequential No
VIP Banner language: Tiếng Việt, Size: 160 x 600px, Method: sequential
Kích thước: 160x600px     Dung lượng: < 200kB     Chia sẻ: 3    Giá: Trang chủ (300.000 Đ/tuần), Chuyên mục (200.000 Đ/tuần)    Vị trí: Cột bên phải của các chuyên mục: Bài viết Diễn đàn cơ điện, Thăm dò ý kiến, Thành viên, Quảng cáo
No
Tin khuyến mại 1 language: Tiếng Việt, Size: 50 x 50px, Method: sequential No
Tin khuyến mại 2 language: Tiếng Việt, Size: 50 x 50px, Method: sequential No
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second